POCZĄTKI PARAFII BŁĘDÓW

Podział Polski na parafie i okręgi plebanalne, zdaniem prof. Wł. Abrahama, zaczął się tworzyć od końca XII w. Legat papieski Guido, przebywając w Polsce od 13.07.1146 do 23.01.1150 zalecał biskupom zakładanie kościołów parochialnych. Do końca XII wieku, według prof. Abrahama, brak jest wiadomości o istnieniu choćby jednej parafii na ziemiach właściwej Polski. Obok kościołów biskupich i klasztornych, istniały same kapelanie. Dopiero w ciągu XII wieku tworzyły się beneficja proste, mniejsze prebendy, które z czasem przekształciły się w parafie.

Nie można ustalić na podstawie dostępnych źródeł, kiedy została erygowania parafia Błędów.
I nic dziwnego, gdyż parafie są jednostkami małymi w organizacji kościelnej, a więc wzmianki
o nich są rzadkie i raczej przypadkowe. Z braku wzmianek nie można jednak wnioskować, że parafii tych jeszcze nie było.

Wzmianka z roku 1392 przy erekcji kościoła w Łęczeszycach o „rektorze kościoła” w Błędowie, jest dowodem, że parafia Błędów wówczas już istniała, tym bardziej, że w XIV wieku z erekcją kościołów wiejskich szła w parze i erekcja nowych parafii. „Rektor kościoła” w nomenklaturze ówczesnej oznaczał nie tylko rządcę kościoła, lecz także proboszcza.

Dokument erekcji kościoła w Łęczeszycach z dn. 28.06.1392 r., wystawiony przez biskupa Dobrogostisa z Poznania, mówi nam o oderwaniu od kościoła w Błędowie Łęczeszyc i Belskiej Woli, a od kościoła w Lewiczynie – Belska Starego i o utworzeniu w ten sposób kościoła w Łęczeszycach. Biskup zaznacza, że specjalnie ma na uwadze fakt, iż rektor kościoła w Błędowie po oderwaniu Łęczeszyc i Belskiej Woli, będzie miał dość pracy duszpasterskiej w swojej parafii oraz odpowiednie i opływające utrzymanie. Biskup pod karą ekskomuniki zabrania rektorowi błędowskiemu mieszać się i przeszkadzać w pracy duszpasterskiej w Łęczeszycach.

Dla orientacji warto zaznaczyć, że sąsiedzi parafii Błędów poszczycić się mogą równie odległym początkiem np. kościół w Jasieńcu erygowany był w 1208 r., w Goszczynie w 14l6 r.,
w Mogielnicy kaplica była już w roku 1249, w Białej Rawskiej istnieli benedyktyni w roku 1278,
w Wilkowie kościół założono podobno w 1330 r., wzmianka o kościele grójeckim pochodzi
z roku 1241.

Ks. Marian Stefanowski, były archiwariusz Kurii Metropolitalnej, w swym artykule „Najdawniejsze i najnowsze kościoły w Archidiecezji Warszawskiej” wyraził zdanie o parafii Błędów, że „należy ona podobno do najdawniejszych w kraju” ale przypuszczenie to, z powodu zniszczenia akt kurialnych i konsystorskich w r.1944, a także wobec braku innych potwierdzeń źródłowych, musimy uznać za nieudokumentowane należycie i odrzucić.